Thapan

ક્રમનં.થાપણનું નામવ્યાજના-દર(%)

સભાસદ બચત (સેવિંગ્સ )

   ૩.૫૦ %

ફરજીયાત બચત થાપણ

૮.૦૦ %

ફીક્સ ડીપોઝીટ

  ૬.૫૦ %

  

 

ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપણી મંડળી તફરથી થાપણ તથા વ્યાજના દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. જેની સભાસદોએ ખાસ નોઘ લેવી.