keri

 

ક્રમ.નં.વર્ષ કેરીની જાતભાવ વધારો રાશભાવ જનરલ રાશભાવ

૨૦૧૨-૨૦૧૩

વઘારો

૧૯ %

૨૮૮-૦૯

૨૦૧૨-૨૦૧૩

કેસર 

૩૫૭-૪૦

 

૨૦૧૩-૨૦૧૪

વઘારો

૨૦.૫૦ %

૨૮૭-૭૦

૨૦૧૩-૨૦૧૪

કેસર

૩૫૨.૨૭

 

૨૦૧૪-૨૦૧૫

વઘારો

૨૬ ટકા

૪૦૮-૯૧

૨૦૧૪-૨૦૧૫

કેસર

૫૩૩.૧૬

 

૨૦૧૫-૨૦૧૬

વઘારો

૩૦ ટકા  

૩૯૫-૯૧

૨૦૧૫-૨૦૧૬

કેસર

૪૭૫-૮૫

 

૨૦૧૬-૨૦૧૭

વધારો

૧૯ ટકા

૪૦૧-૦૫

૧૦

૨૦૧૬-૨૦૧૭

કેસર

૫૨૭-૨૨

 

૧૧

૨૦૧૭-૨૦૧૮

વધારો 

૧૫ ટકા

૫૦૨.૩૧ 

૧૨

૨૦૧૭-૨૦૧૮

કેસર

૬૨૭.૪૭

 

  

 ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપણી મંડળી તફરથી આ વર્ષના કેરીના રાશ ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. તે સભાસદોએ ખાસ નોઘ લેવી.