Kela

વષૅરાશ ભાવઅન્ય નોઘ
૨૦૧૨-૨૦૧૩ ૧૩૪.૫૮ કેળા રાશભાવ ૨૦૧૨-૨૦૧૩
૨૦૧૩-૨૦૧૪ ૧૯૧.૯૮ કેળા રાશભાવ ૨૦૧૩-૨૦૧૪
૨૦૧૪-૨૦૧૫ ૧૬૭.૪૦ કેળા રાશભાવ ૨૦૧૪-૨૦૧૫
૨૦૧૫-૨૦૧૬ ૧૫૮.૬૬ કેળા રાશભાવ ૨૦૧૫-૨૦૧૬
૨૦૧૬-૨૦૧૭  ૨૧૫.૭૨ કેળા રાશભાવ ૨૦૧૬-૨૦૧૭
૨૦૧૭-૨૦૧૮ ૧૯૮.૫૮ કેળા રાશભાવ ૨૦૧૭-૨૦૧૮

 ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપણી મંડળી તફરથી આ વર્ષના કેળાના રાશ ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. તે સભાસદોએ ખાસ નોઘ લેવી.