Danger

ડાંગરએડવાન્સ/આખરીગ્રેડ-એ ભાવગ્રેડ-બી ભાવગ્રેડ-સી ભાવમશીનકટ સુકું ભાવમશીનકટ ભીજાયેલું ભાવમિક્ષ્ચર ભાવછાપું ભાવભીજાયેલું ભાવ
જયા આખરી
નાથપોવા આખરી
મસુંરી આખરી
ગુંજરી આખરી
ગુંજરી એડવાન્સ ૨૪૨ ૨૪૦ ૨૩૮ ૧૭૧ ૧૫૭ ૧૫૭
નાથપોવા એડવાન્સ ૨૪૨ ૨૪૦ ૨૩૮ ૧૭૧ ૧૫૭ ૧૫૭
મસુંરી એડવાન્સ ૨૪૨ ૨૪૦ ૨૩૮   0 ૧૭૧ ૧૫૭ ૧૫૭
જયા એડવાન્સ ૨૪૨ ૨૪૦ ૨૩૮ ૧૭૧ ૧૫૭

 

ઉપર જણાવ્યા મુજબ આપની મંડળી તફરથી ડાંગરના ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. તે સભાસદો ખાસ નોઘ લેવી.