News

નવા સમાચાર

March 16th, 2019

આથી તમામ ચીકુ ઉત્પાદક સભાસદોને જણાવવાનુંકે તા-૧૮-૦૩-૨૦૧૯ થી તા-૨૨-૦૩-૨૦૧૯ સુધી ચીકુ વિભાગનું તમામ કામકાજ બંધ રહેશે જે નોંધ લેશો. તા.૨૩-૦૩-૨૦૧૯ ના રોજથી કામકાજ રાબેતા મુજબ ચાલશે જે નોંધ લેશો.