Photo Gallery - કર્મચારીગણ

રાજેશકુમાર નાથુભાઇ પટેલ (ભંડાર મેનેજર))
રાજેશકુમાર નાથુભાઇ પટેલ (ભંડાર મેનેજર))
દીપકભાઇ બાલુભાઇ પટેલ (ભંડાર બીલ કલાર્ક)
દીપકભાઇ બાલુભાઇ પટેલ (ભંડાર બીલ કલાર્ક)
અક્ષયકુમાર અરવિંદભાઇ પટેલ (ભંડાર બીલ ક્લાર્ક)
અક્ષયકુમાર અરવિંદભાઇ પટેલ (ભંડાર બીલ ક્લાર્ક)
હર્ષદકુમાર કશનજી પટેલ (મુખ્ય હીસાબનીશ)
હર્ષદકુમાર કશનજી પટેલ (મુખ્ય હીસાબનીશ)
સ્નેહલકુમાર મહેશભાઇ નાયક (ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડન)
સ્નેહલકુમાર મહેશભાઇ નાયક (ઓફીસ સુપ્રીટેન્ડન)
નિલેશકુમાર નાનુભાઇ પટેલ    (ફ્રુટ મેનેજર)
નિલેશકુમાર નાનુભાઇ પટેલ (ફ્રુટ મેનેજર)
કુલદીપકુમાર ધીરુભાઇ વશી (આસી.ફ્રુટ મેનેજર)
કુલદીપકુમાર ધીરુભાઇ વશી (આસી.ફ્રુટ મેનેજર)
ડાહ્યાભાઇ સુખાભઆઇ પટેલ         (તોલાટ)
ડાહ્યાભાઇ સુખાભઆઇ પટેલ (તોલાટ)
અશોકકુમાર રમણલાલ રાઠોડ (તોલાટ)
અશોકકુમાર રમણલાલ રાઠોડ (તોલાટ)
ધર્મેશકુમાર લલ્લુભાઇ પટેલ (તોલાટ)
ધર્મેશકુમાર લલ્લુભાઇ પટેલ (તોલાટ)
દીપકભાઇ બાલુભાઇ પટેલ (ભંડાર બીલ કલાર્ક)
દીપકભાઇ બાલુભાઇ પટેલ (ભંડાર બીલ કલાર્ક)
દીપકકુમાર લલ્લુભાઇ નાયકા (ઘંટી ડ્રાઇવર)
દીપકકુમાર લલ્લુભાઇ નાયકા (ઘંટી ડ્રાઇવર)