Board of Directors

શ્રી મહેશકુમાર લલ્લુભાઇ પટેલ
નામ:શ્રી મહેશકુમાર લલ્લુભાઇ પટેલ
હોદ્દો:પ્રમુખશ્રી
ઈમેલ:pratik9094@gmail.com
ફોન:9913465170
શ્રી કમલેશકુમાર અમ્રતલાલ નાયક
નામ:શ્રી કમલેશકુમાર અમ્રતલાલ નાયક
હોદ્દો:ઉપ-પ્રમુખશ્રી
ઈમેલ:pratik9094@gmail.com
ફોન:9978901071
શ્રી પ્રતિકકુમાર સુમંતરાય નાયક
નામ:શ્રી પ્રતિકકુમાર સુમંતરાય નાયક
હોદ્દો:મંત્રીશ્રી
ઈમેલ:pratik9094@gmail.com
ફોન:09979866460
શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર નાથુભાઇ પટેલ
નામ:શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર નાથુભાઇ પટેલ
હોદ્દો:માનદ્ મંત્રીશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9825350471
શ્રી કલ્પેશકુમાર નાનુભાઇ પટેલ
નામ:શ્રી કલ્પેશકુમાર નાનુભાઇ પટેલ
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9687007710
શ્રી હરીશકુમાર મગનલાલ પટેલ
નામ:શ્રી હરીશકુમાર મગનલાલ પટેલ
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:7874367402
શ્રી સુધીરભાઇ અમ્રતલાલ દેસાઇ
નામ:શ્રી સુધીરભાઇ અમ્રતલાલ દેસાઇ
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9428382086
શ્રી હેમંતભાઇ મંગાભાઇ પટેલ
નામ:શ્રી હેમંતભાઇ મંગાભાઇ પટેલ
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9913318779
શ્રી વિરલકુમાર મગનલાલ વશી
નામ:શ્રી વિરલકુમાર મગનલાલ વશી
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9724100805
ક્ષી પરાગભાઇ બુધાભાઇ પટેલ
નામ:ક્ષી પરાગભાઇ બુધાભાઇ પટેલ
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9726016096
શ્રી પરભુભાઇ ગોવિંદજી પટેલ
નામ:શ્રી પરભુભાઇ ગોવિંદજી પટેલ
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9825342889
શ્રી તેજશકુમાર કીશોરભાઇ ધનગર
નામ:શ્રી તેજશકુમાર કીશોરભાઇ ધનગર
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9662634621
શ્રીમતિ નિમિષાબેન નિલેશકુમાર પટેલ
નામ:શ્રીમતિ નિમિષાબેન નિલેશકુમાર પટેલ
હોદ્દો:કમિટિ સભ્યશ્રી
ઈમેલ:manekpur@gmail.com
ફોન:9978704487